آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Main1)

۱۳۹۵/۰۶/۲۸
    |     1885 بازدید
    |     0 دانلود شده
    |     tfh1368
آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Main1)
آموزش اکشن هاي گيم ميکر استودیو (Main1)

 آموزش ليب Main1قسمتobjects

 

گزينه ي create instance :براي ايجاد يک آبجکت به کار ميرود

 

گزينه ي create moving:ايجاد يک آبجکت براي حرکت

 

گزينه يcreate random :براي ايجاد يک ابجکت به صورت رندوم

 

گزينه ي change instance :براي تغيير يک ابجکت به آبجکت ديگر استفاده ميشود

 

گزينه ي destroy instance:براي حذف يک ابجکت به کار ميرود

 

گزينه ي destroy at position:براي حذف يک ابجکت در يک مختصات معين

 

قسمتsprite

 

گزينه ي change sprite :براي تغيير اسپرايت ابجکت

 

گزينه ي transform sprite:براي تغيير ابعاد اسپرايتگزينه يcolor sprite :براي تغيير رنگ اسپرايت

 

قسمت sounds

 

گزينه ي play sound : جهت پخش صدا

 

گزينه ي stop sound : جهت توقف پخش صدا

 

گزينه ي check sound : جهت بررسي صدا

 

قسمتrooms

 

گزينه ي previous room :بازگشت به روم قبلي

 

گزينه يnext room :رفتن به روم بعدي

 

گزينه ي restart room:اعمال دوباره روم فعلي

 

گزينه ي different room :رفتن به روم مختلف (به انتخاب شما)

 

گزينه يcheck privious :براي بررسي وجود روم قبلي

 

گزينه ي check next :براي بررسي وجود روم بعدي


نظرات

ارسال نظر یا پیشنهاد