آموزش اکشنهای گیم میکر استودیو move

۱۳۹۵/۰۲/۲۹
    |     3176 بازدید
    |     0 دانلود شده
    |     tfh1368
آموزش اکشنهای گیم میکر استودیو move
آموزش اکشنهای گیم میکر استودیو
اموزش لیب اول:

قسمت move

گزینه یmove fixed:برای حرکت به 4 جهت اصلی و4 جهت فرعی

گزینه یmove free:مکمل گزینه ی move fixed

گزینه یmove torward:حرکت به سوی هدفی با مختصات و سرعت معین

گزینه یspeed horizontal:برای حرکت افقی برای حرکت به چپ عدد را منفی وحرکت به راست عدد را مثبت کنید (این گزینه پر استفاده است)

گزینه یspeed vertical:برای حرکت عمودی برای بالا عدد منفی و برای پایین عدد مثبت(این گزینه پر استفاده است)

گزینه یset gravity:برای اعمال جاذبه برای بازی

گزینه ی reverse horizontal :برای بازتاب ابجکت به صورت افقی

گزینه ی reverse vertical:برای بازتاب ابجکت به صورت عمودی

گزینه ی set firiction:برای اجاد اصطکاک
قسمت jump

گزینه ی jump to position :برای پرش از نقطه ای نامعین به نقطه معین

گزینه یjump to start :برای پرش از نقطه ای نا معین به نقطه ی شروع

گزینه ی jump to random:برای پرش از نقطه ای معین به نقطه ای نا مشخص

گزینه یalign t gird:برای ساکن کردن ابجکت(هر ابجکتی مثلا ابجکت کاراکتر در برخورد با دیواره ساکن شود)

گزینه یwrap screen:برای اینکه دستور بدی اگر ابجکت به صورت افقی یا عمودی خارج شد چه دستوری اجرا شود

گزینه یmove to contact:برای ساکن کردن جسم روی زمین افقی که از اعمال جاذبه به دست می اید

گزینه یbounce:برای بازتاب ابجکت به صورت رندوم
قسمت path

گزینه ی set path:برای اعمال یک راه برای یک ابجکت

گزینه یend pathe:برای پایان دادن به یک راه(راه اکثرا برای ابجکت هایی هستند که در بازی یک مسیر خاص را طی میکنند)

گزینه یpath position :برای تعیین خود راه

گزینه ی  path speed:همینطور که از اسمش پیداست سرعت راهی که ابجکت طی میکنه
قسمتsteps

گزینه یstep torward :مختصات گزینه ای که باید د قدم به قدم دنبال بشه

گزینه ی step avoiding:متختصات گزینه ای که باید حتی از موانع عبور کرد تا به ان رسید
 

نظرات

ارسال نظر یا پیشنهاد